ประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง

ประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง เป็นประกันสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง หรือ บุคคลธรรมดาที่รับจ้างขนส่งสินค้า ประกันความรับผิดผู้ขนส่ง คุ้มครองความเสียหายหรือการสูญหายของสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่ง รวมถึงระหว่างการขนสินค้าขึ้นลงยานพาหนะขนส่ง ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั้งส่งมอบของและเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งดำเนินการโดยผู้เอาประกัน (ผู้รับจ้างขนส่ง) หรือตัวแทน/ลูกจ้างของผู้เอาประกัน สินค้าที่รับประกัน ต้องเป็นสินค้าของผู้ส่งหรือผู้รับ ไม่คุ้มครองสินค้า หรือทรัพย์สินของผู้ประกอบการขนส่ง

ประกันภัยขนส่ง

ผู้เอาประกันภัย  ต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลธรรมดา

โดยมีระยะเวลาประกันภัย แบบเฉพาะเที่ยว / รายปี

ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้น
– สิ้นสุดตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ และเมื่อสินค้าขนขึ้นยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแล้ว รวมถึงการสูญหายหรือความเสียหายขณะขนขึ้น – ขนลง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง จนถึงจุดหมายปลายทางและสิ้นสุดเมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายสินค้าออกจากยานพาหนะหรือส่งมอบสินค้าแล้ว

แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว

ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้น เมื่อสินค้าขนขึ้นยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแล้วรวมถึงการสูญหายหรือ ความเสียหายขณะขนขึ้น – ขนลง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง จนถึงจุดหมายปลายทางและสิ้นสุดเมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายสินค้าออจากยานพาหนะหรือส่งมอบสินค้าแล้ว

เมื่อทราบถึงรายละเอียดในการเลือกใช้ประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่งแล้ว มาทราบถึง เอกสาร ข้อมูล ที่นำมาใช้ทำประกันหลักๆ กันบ้าง โดยแต่ละที่มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่บริษัทประกัน

1.ใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance Proposal)
2.สัญญารับจ้างขน
3. จำนวนรถบรรทุก
4.จำนวนเงินจำกัดความรับต่อครั้ง

ปัจจุบันรูปแบบประกันภัย ได้มีการพัฒนา เพื่อคุ้มครองความเสียหายหรือการสูญหายของสินค้า ให้กับท่านที่ประกอบกิจการขนส่งได้ทำประกันความรับผิดเอาไว้ เพราะการทำประกันความรับผิดขนส่งนั้น จะช่วยบรรเทาทุกข์ เพิ่มความอุ่นใจของผู้ขนส่ง แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง ได้ดีเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทผู้รับประกันภัย จะเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเอง ตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้